Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna te noemen: ‘Websites’) die worden beheerd door Clasico Media en alle aan haar gelieerde ondernemingen. Door deze Websites te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruikersvoorwaarden, dan dient u de Websites niet te gebruiken.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders is vermeld zijn de grafische voorstellingen en tekst op deze Websites exclusief eigendom van Clasico Media en haar licentiegevers. De Websites zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van Clasico Media vereist. Het downloaden van materiaal van deze websites is naar eigen keuze en voor eigen risico. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal.

 

Aansprakelijkheid Clasico Media

Clasico Media gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de Websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites of de onbereikbaarheid van de Websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Clasico Media. In het geval de informatie op de Websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Clasico Media hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Clasico Media. Clasico Media is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Websites maken gebruik van Google-services om de content te verbeteren en gratis te houden. Google hanteert de gegevens die worden gedeeld door sites om hun services te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te personaliseren die u ziet op Google en op sites en in apps van hun partners. Lees hoe Google gegevens gebruikt.

 

Rechtskeuze

Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze gebruikersvoorwaarden kunnen te allen tijde door Clasico Media aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de Websites staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruikersvoorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Laatst gewijzigd 25 mei 2018